ZASADY UDZIAŁU W LOTERII - WYCIĄG Z REGULAMINU


 • W loterii może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego oraz zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 • W loterii nie mogą brać udziału podmioty prowadzące działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie prawnej, które chciałyby przystąpić do loterii w zakresie (w ramach) prowadzonej działalności. Dodatkowo w loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy organizatora oraz pracownicy Ingka Centres Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, a także:

 • a) najemcy oraz pracownicy najemców, punktów handlowych, usługowych i rozrywkowych znajdujących się na terenie SKENDE Shopping;

  b) podmioty bezpośrednio związane z obsługą SKENDE Shopping, w tym agencja ochrony, firma sprzątająca, firma świadcząca usługi utrzymania technicznego i firma świadcząca usługi zarządzania parkingiem;

  c) podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu loterii;

  d) pracownicy podmiotów z pkt. a, b i c powyżej i osoby zaangażowane przez te podmioty na podstawie umów zlecenia, umów o dzieło i innych podobnych umów.

 • W loterii nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników lub osób zaangażowanych na podstawie umów zlecenia, umów o dzieło lub innych podobnych umów przez podmioty wymienione w pkt. 7.2 regulaminu. Przez członków rodziny, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, pasierba, pasierbicę, rodziców małżonka i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 • W celu wzięcia udziału w II etapie loterii uczestnik powinien zastosować się do następującej procedury:
 • - w okresie trwania sprzedaży promocyjnej dokonać zakupu promocyjnego,
  - okazać dowód zakupu promocyjnego hostessie w punkcie obsługi loterii,
  - koniecznie zachować oryginał dowodu zakupu promocyjnego,
  - pobrać od hostessy w punkcie obsługi loterii kupon loteryjny,
  - czytelnie i kompletnie wypełnić kupon loteryjny i własnoręcznie go podpisać,
  - wrzucić wypełniony prawidłowo kupon loteryjny do urny promocyjnej, celem wzięcia
  udziału w II etapie loterii, z tym zastrzeżeniem, że gra o nagrodę natychmiastową
  (pobranie zdrapki loteryjnej) nie jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w II etapie loterii.

 • Uczestnik może wielokrotnie zgłosić się do II etapu loterii, jednak każde kolejne zgłoszenie musi być udokumentowane odrębnym dowodem zakupu promocyjnego, z zastrzeżeniem 6.4 regulaminu. Liczba złożonych przez uczestnika kuponów loteryjnych w II etapie loterii jest ograniczona tylko i wyłącznie ilością dokonanych zakupów promocyjnych.

 • Każdy uczestnik może wygrać w loterii tylko jedną nagrodę główną, jeżeli spełni warunki uczestnictwa w loterii określone w regulaminie.

 • Kupony loteryjne: nieoryginalne, noszące ślady sfałszowania, takie których czytelność została ograniczona, wypełnione nieprawidłowo bądź w sposób niepełny (np. nie zawierające choćby jednego z elementów wymaganych niniejszym regulaminem), nie zawierające oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów loterii czy podpisu uczestnika, będą traktowane jako nieważne i nie będą uprawniały do wygrania nagrody głównej w loterii.