Więcej wsparcia

Poznaj organizacje, które otaczają opieką potrzebujących.

Hospicjum Małego Księcia
w Lublinie

KRS: 0000004522
strona | Facebook | Instagram

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia zostało założone w 1997 roku i zapewnia bezpłatną całodobową opiekę medyczną najciężej chorym dzieciom w ich domach w Lublinie oraz w województwie lubelskim. Hospicjum umożliwia pobyt dziecka W domu przy zachowaniu wysokich standardów opieki medycznej, psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej oraz duchowej. Dodatkowo prowadzimy Oddział Stacjonarny w Domu Małego Księcia, obejmujący opieką dzieci, które z różnych powodów nie mogą otrzymać opieki w domu oraz hospicjum perinatalne, wspierające rodziców, oczekujących na narodziny chorego dziecka. Celem opieki hospicjum jest poprawa jakości życia dzieci, poprzez otaczanie ich specjalistyczną opieką medyczną, psychologiczną, pedagogiczną, socjalną i duchową. Opieka jest bezpłatna dla rodzin Podopiecznych. Finansujemy zakup leków oraz specjalistycznego sprzętu medycznego, który funkcjonuje w domach dzieci lub na oddziale stacjonarnym.

Wybrane projekty organizacji:

Zakręcona Akcja

Zbiórka plastikowych nakrętek na terenie woj. lubelskiego. Ludzie zbierają i przekazują nakrętki na rzecz naszych Podopiecznych. Najczęściej pojemniki znajdują się w galeriach handlowych, uczelniach wyższych, klubach sportowych, szkołach. Do akcji można dołączyć w każdej chwili mailowo: pr@hospicjum.lublin.pl.

Serca dla Hospicjum

Akcja polega na organizowaniu przez młodzież z lubelskich szkół różnych wydarzeń, np. aukcja prac plastycznych, impreza sportowa, dyskoteka czy kiermasz, podczas których zbierane są środki finansowe na rzecz Podopiecznych naszego Hospicjum. Celem akcji jest edukacja najmłodszych obywateli, uwrażliwienie ich na potrzeby drugiego człowieka oraz nauka współpracy. Więcej tutaj.

Polski Czerwony Krzyż Oddział Lublin

KRS: 0000225587
strona | Facebook | Instagram

Misją PCK jest zapobieganie i pomniejszanie ludzkiego cierpienia oraz ochrona godności człowieka, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, czy przekonań. Pomagamy m.in. dzieciom i osobom starszym, chorym i rannym, migrantom i uchodźcom. Na terenie Lubelszczyzny funkcjonuje 15 oddziałów rejonowych PCK, które liczą prawie trzy tysiące członków a w nasze działania każdego roku angażuje się około pięć tysięcy wolontariuszy. PCK w woj. lubelskim prowadzi akcje charytatywne, wspiera osoby potrzebujące, promuje honorowe krwiodawstwo oraz zdrowy tryb życia, organizuje kursy pierwszej pomocy, prowadzi usługi opiekuńcze, udziela pomocy rzeczowej oraz żywnościowej osobom potrzebującym, pomaga ofiarom klęsk żywiołowych w kraju i zagranicą. W centrum działań organizacji zawsze jest drugi człowiek.

Wybrane projekty organizacji:

Grupa Pomocy Humanitarnej

Misją Grupy Pomocy Humanitarnej PCK Lublin, jest ratowanie życia, łagodzenie cierpienia i zachowanie godności ludzkiej w obliczu wypadków, katastrof i klęsk żywiołowych. Nadrzędnym celem działania Grupy Pomocy Humanitarnej PCK i jej członków jest ograniczanie i likwidowanie skutków katastrof naturalnych, awarii technicznych, wypadków w komunikacji z udziałem środków transportu zbiorowego i innych sytuacji kryzysowych w zakresie udzielania doraźnej lub okresowej pomocy humanitarnej.

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)

Celem programu jest udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym. Osoby takie w regularnych odstępach czasu otrzymują paczki żywnościowe pozwalające na zabezpieczenie podstawowych potrzeb. Działanie to przeciwdziała wykluczeniu społecznemu.

Sempre a Frente

KRS: 0000356733
strona | Facebook | Instagram

Fundacja Sempre a Frente od 2010 roku pomaga dzieciom i młodzieży w dorastaniu, zapewniając pomoc psychologiczną, towarzysząc w odkrywaniu świata, wspierając w realizacji własnych inicjatyw i projektów.

Wybrane projekty organizacji:

Dzieci i młodzież mogą skorzystać tu z bezpłatnej profesjonalnej pomocy psychologa, terapeuty, psychiatry czy prawnika uzyskując dzięki temu wsparcie w doświadczanych trudnościach, szczególnie w sytuacjach związanych z krzywdzeniem.

W ramach swoich działań Fundacja wspiera też szkoły, rodziców i specjalistów prowadząc między innymi szkolenia, grupy wsparcia dla nauczycieli i rodziców, darmowe konsultacje czy zajęcia dla młodzieży w placówkach.

Tworzymy programy edukacyjne i profilaktyczne, promujemy zdrowie psychiczne, wolontariat i aktywność społeczną, wprowadzamy standardy ochrony dzieci, po to by jak najlepiej wspierać rozwój młodych ludzi na Lubelszczyźnie.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Regionalny

KRS: 0000269216
strona | Facebook

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddział Regionalny jest częścią organizacji z ponad 100-letnią historią wsparcia udzielanego dzieciom. Prowadzi  koła specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami, środowiskowe ogniska wychowawcze, centrum rodziny i praw dziecka, organizuje pomoc żywnościową, wsparcie rehabilitacyjne i rzeczowe dla potrzebujących dzieci.

Wybrane projekty organizacji:

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze

Towarzystwo prowadzi Środowiskowe Ognisko Wychowawcze, w którym dzieci z terenu Śródmieścia mogą spędzić czas po szkole, odrobić lekcje, wziąć udział w zajęciach artystycznych lub edukacyjnych oraz otrzymać posiłek. Więcej można przeczytać tutaj.

Turnusy Rehabilitacyjne

Organizuje również Turnusy Rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych, a na codzień zajmuje się rzecznictwem i promocją praw dziecka w swoim Centrum Rodziny i Praw Dziecka. Szczegóły tutaj.

Homo Faber

KRS: 0000222437
strona | Facebook | Instagram

Stowarzyszenie Homo Faber to organizacja, która od 20 lat pracuje w Lublinie wspierając osoby z doświadczeniem migracji, uchodźców i uchodźczynie. Zajmuje się bezpośrednim wsparciem – prawnym, psychologicznym, organizuje kursy języka polskiego, asystę medyczną i pomoc proceduralną w sytuacji doświadczania dyskryminacji czy przemocy motywowanej uprzedzeniami. Z drugiej strony – edukuje, integruje, tworzy przestrzenie do spotykania się nowych mieszkańców miasta z tymi, dla których Lublin to dom od wielu pokoleń. Organizacja pracuje na rzecz otwartego, dialogującego ze sobą, ciekawego różnorodności i bezpiecznego społeczeństwa.

Wybrane projekty organizacji:

Baobab - miejsce spotkań

23 stycznia 2023 roku otworzył się w Lublinie nowy model wspierania, włączania, integracji, zaangażowania nowych mieszkańców i mieszkanek w życie Lublina. W baobabie koncentrują się działania pomocowe, poradnicze, językowe, kulturalne, społeczne i informacyjne skierowane do mieszkańców miasta – tych od pokoleń, ale i tych nowych – migrantów i migrantek. Oferta baobabu jest bezpłatna i dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej tutaj.

Wolontariat lubelski

Projekt, który ma na celu stworzenie i wdrożenie spójnego i długotrwałego systemu/ struktury wolontariatu w Lublinie, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 i obejmuje między innymi: opracowanie strategii wolontariatu, zmapowanie już działających w mieście grup wolontariackich, objęcie ich półtorarocznym cyklem szkoleń oraz wdrożenie elektronicznego systemu rejestracji wolontariuszy. Więcej tutaj.

Witamy w Lublinie

Nie jest łatwo zacząć życie w nowym mieście, państwie. Dla osób spoza Polski i nowych polskojęzycznych mieszkańców realizujemy bezpłatny cykl aktywności i działań mających pomóc. Prowadzimy tematyczne, autorskie spacery po Lublinie, warsztaty, prezentacje o Lublinie, kulturze i praktycznej obsłudze miasta, spotykamy się przy stole. Cała oferta dostępna jest w kilku językach. Więcej tutaj.

Warsztat Terapii Zajęciowej Misericordia

KRS: 0000072694 (cel szczegółowy: „Dla Warsztatu”)
strona | Facebook | Instagram

Warsztat Terapii Zajęciowej „Misericordia” oferuje osobom z różnymi typami niepełnosprawności formy rehabilitacji społecznej i zawodowej, które umożliwiają nabycie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Podstawową formą terapii, jaka stosowana jest w Warsztacie, jest terapia zajęciowa.

Wybrane projekty organizacji:

Głusk - z kulturą na TY

Dzięki realizowaniu zadań takich jak "Głusk - z kulturą na TY" Misercordia zapewnia udział mieszkańcom dzielnicy Głusk w życiu artystycznym i kulturalnym, rozbudza kreatywność wśród uczestników warsztatów. Więcej tutaj.

Festiwal Jesienne Spotkania Bardów

Promuje również aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Od 10 lat organizuje Festiwal Jesienne Spotkania Bardów, dający osobom niepełnosprawnym przestrzeń do zaprezentowania ich umiejętności, zdolności, twórczości i osiągnięć. Więcej tutaj.

Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta

KRS: 0000135612
strona | Facebook | Instagram

Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta od 30 lat wspólnie działa na rzecz osób znajdujących się w kryzysie - pomaga osobom starszym, chorym, dzieciom, które są narażone na wykluczenie społeczne, wydając im ciepłe posiłki, paczki żywnościowe, leki oraz starając się zapewnić byt w najtrudniejszym momencie ich życia.

Wybrane projekty organizacji:

Bractwo Miłosierdzia prowadzi w Lublinie Kuchnię Brata Alberta, Schronisko dla bezdomnych mężczyzn, Mieszkanie Wspierane na Starym Mieście oraz Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Bystrzejowicach. Codziennie wspiera osoby, które borykają się z trudną sytuacją życiową. Stara się również regularnie organizować akcje pomocowe, takie jak akcja wydawania gorących napojów podopiecznym Bractwa - Bądź tym, który poda gorący kubek herbaty, czy też wsparcie osób potrzebujących na święta, Wielkanocne Śniadanie na Wynos - Paczka Brata Alberta.

Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Ex Lege

KRS: 0000588055
strona | Facebook

Fundacja Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE skupia ludzi pełnych pasji i oddanych sprawie, angażujących się całym sercem w poprawę losu zwierząt w Polsce. Ratują zwierzaki, prowadzą Patrol Interwencyjny, zajmują się szeroko pojętą edukacją społeczeństwa w kwestiach humanitarnego i prawidłowego traktowania zwierząt. 

Działalność Fundacji łączy teorię z praktyką, a działania interwencyjne z edukacyjnymi. Realizowana jest poprzez warsztaty propagujące m.in. prawidłowy stosunek do zwierząt, odpowiedni sposób reagowania w przypadku ataku, właściwe postępowanie w przypadku znalezienia bezdomnego lub rannego zwierzęcia. Ponadto Fundacja organizuje wydarzenia, happeningi, konkursy, przeglądy fotograficzne oraz wiele innych akcji promujących jej działania i troskę o zwierzęta.

Wybrane projekty organizacji:

Edukacja

Fundacja prowadzi warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych m.in z zakresu propagowania prawidłowego stosunku do zwierząt, reagowania w sytuacjach zagrożenia ­ ataku zwierzęcia, znajomości przepisów dotyczących ochrony zwierząt, postępowania w sytuacji znalezienia bezdomnego/rannego zwierzęcia, świadomego dokarmiania zwierząt w okresie zimy czy wolontariatu w naszej fundacji. Więcej tutaj.

Zwierzolublin

Akcja kierowana do społeczności lokalnej Miasta Lublin i ma za zadanie promowanie właściwej postawy człowieka wobec zwierząt, prawidłowego dobrostanu oraz poszanowania praw zwierząt. Więcej tutaj.

Informacje na temat pozostałych wydarzeń organizowanych przez Fundację znajdziesz tutaj.

Lubelskie Stowarzyszenie Amazonek

KRS: 0000017023
strona | Facebook

Lubelskie Stowarzyszenie Amazonek skupia kobiety po operacjach piersi spowodowane chorobą nowotworową. Wspiera chore kobiety oczekujące na operacje, ale także prowadzi rehabilitacje. Organizacja podejmuje inicjatywy na rzecz profilaktyki i daje przykład, że "Rak to nie wyrok".

Wybrane projekty organizacji:

Zdrowie w Twoich rękach

Lubelskie Stowarzyszenie Amazonek prowadzi akcję „Zdrowie w Twoich rękach”, podczas której zachęca kobiety do systematycznego samobadania piersi, pokazując podstawowe metody na fantomie. W ramach działalności organizacji wolontariuszki zapewniają wsparcie i rozmowę pacjentkom czekającym na operację. Prowadzony jest także całodobowy telefon wsparcia, który działa pod numerem 601 616 578. Osoby potrzebujące znajdą tu pomoc psychologów i rehabilitantów, niezbędne porady, ale także zwykłą koleżeńską rozmowę podnoszącą na duchu. Stowarzyszenie integruje także kobiety i organizuje wyjazdy turystyczne w ramach rehabilitacji.

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie

KRS: 0000199199
strona | Facebook

Celem działań Stowarzyszenia jest opieka nad dziećmi dotkniętymi chorobami krwi i chorobami rozrostowymi, ich rodzinami oraz udzielanie im pomocy. Obejmuje opieką wszystkie dzieci z chorobami krwi i chorobami nowotworowymi, które leczone są w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej UM w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Lublinie wraz z rodzicami i zdrowym rodzeństwem.

Wybrane projekty organizacji:

Zabawolandia

Zajęcia arteterapii – warsztaty plastycznych dla dzieci, poza tym wypełnia czas spędzony w szpitalu ciekawymi spotkaniami m.in. ze sportowcami i przedstawicielami różnych zawodów.

Świętujemy - obdarowujemy

W ramach akcji najmłodsi celebrują ważne dla nich dni - urodziny, święta, Dzień Dziecka itd. Przygotowywane są różnego rodzaju atrakcje związane z danym świętem oraz prezenty dla podopiecznych Stowarzyszenia.

Dom Matki i Dziecka

Mieszkanie znajdujące się w pobliżu szpitala, które udostępniane jest rodzicom i dzieciom po przeszczepie szpiku kostnego, które nie muszą już przebywać w szpitalu, ale konieczne jest przebywanie w pobliżu. Korzystają z niego również rodziny dojeżdżające na kontrole oraz rodzice i rodzeństwo przebywających na oddziale dzieci.

Stowarzyszenie Młodych Naukowców

KRS: 0000304247
strona | Facebook

Stowarzyszenie Młodych Naukowców zajmuje się promocją edukacji i nauki poprzez działania praktyczne. Od ponad 15 lat prowadzimy WOLONTARIAT w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie. Wolontariusze codziennie pracują ze zwierzętami, dbają o ich higienę, socjalizacje i zdrowie. Starają się aby każdy zwierzak znalazł kochający i bezpieczny dom. Stowarzyszenie prowadzi kilka kont społecznościowych Koci Herosi z Lubelskiego Schroniska, Lwie Serca dbają także o profil Schroniska w mediach społecznościowych. Dzięki wolontariuszom nowi właściciele adoptowanych zwierząt mogą liczyć na wsparcie merytoryczne w adaptacji nowego członka rodziny. Dbamy o to aby nasi Wolontariusze byli profesjonalistami i ekspertami dzięki czemu oferowana przez Nich pomoc jest na najwyższym poziomie. Ponadto Stowarzyszenie prowadzi konferencje naukowe, szkolenia i warsztaty podnoszące kwalifikacje, czasopismo naukowe. Wolontariat w Schronisku i pomoc bezdomnym zwierzętom stanowi jednak nasza największa dumę i zadanie.

Wybrane projekty organizacji:

Wolontariat w Schronisku

Wolontariat Stowarzyszenia codziennie zajmuje się wsparciem Lubelskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie. Nasi wolontariusze opiekują się zwierzętami oraz wspierają promocję ich adopcji. Stowarzyszenie finansuje leczenie zwierząt, zakup karmy i sprzętu weterynaryjnego. Prowadzimy sekcję groomerską dbającą o sierść naszych podopiecznych, sekcję socjalizacyjną, która pomaga zwierzakom po przejściach, których psychika została skrzywdzona przez człowieka. Dbamy o zdjęcia, akcje promocyjne, media społecznościowe, to wszystko pomaga znaleźć nowe domu dla podopiecznych Schroniska.

Wydawnictwo Naukowe

Nasze wydawnictwo zajmuje się wydawaniem monografii naukowych (książkowych) oraz czasopisma naukowego Journal of Life and Medical Sciences. W wolnym dostępie publikujemy prace polskich naukowców w tym studentów i doktorantów pomagając im tym samym stawiać kolejne kroki w karierze naukowej. Nasze wydawnictwo specjalizuje się w tematyce medycznej i przyrodniczej. Więcej tutaj.

Konferencje i warsztaty

Stowarzyszenie regularnie organizuje konferencje naukowe, do najważniejszych zaliczyć można Forum Młodych Przyrodników, Polish Scientyfic Conference NATURE, Współczesna Rodzina. Jest to przestrzeń wymiany doświadczeń oraz nawiązywania współpracy pomiędzy młodymi naukowcami z kraju. Dodatkowo prowadzimy działalność edukacyjną. W naszej ofercie są takie kursy, jak: Sanitariusz Szpitalny, Towaroznawstwo Zielarskie, Rejestratorka Medyczna, Opiekun Osób Starszych i Przewlekle Chorych, Psychodietetyka, Edukacja krajoznawcza. Więcej tutaj.

Stowarzyszenie Emaus Lublin

KRS: 0000019658
strona

Podstawową formą działalności Stowarzyszenia jest Wspólnota Emaus - Lublin w Krężnicy Jarej. Mieszka w niej obecnie 35 osób, które utrzymują się dzięki swojej pracy. Domownicy samodzielnie prowadzą dom, zajmują się też zbiórką, naprawą i sprzedażą używanych ubrań. Dochód ze sprzedaży pokrywa koszty utrzymania wspólnoty i akcje solidarnościowe z potrzebującymi - teraz np. jest to wsparcie obywateli Ukrainy. Pomoc kierowana jest też do rodzin, które goszczą u siebie uchodźców z Ukrainy. Stowarzyszenie przygotowuje paczki z żywnością, kosmetykami i ubraniami.

Wybrane projekty organizacji:

Kiermasz używanych rzeczy

Stowarzyszenie prowadzi kiermasz, na którym można kupić niepowtarzalne meble, ubrania, dekoracje, sprzęt RTV i AGD. Stale angażuje się także w inne akcje pomocowe w Lublinie, np. gorące posiłki dla bezdomnych czy pomoc rzeczowa.

Fundacja Epicrates

KRS: 0000377475
strona | Facebook

Fundacja Epicrates pomaga głównie zwierzętom nietypowym – porzuconym egzotycznym gadom, płazom, ptakom i ssakom. Prowadzi wolontariat – aktywnie działający w Lubelskim Egzotarium – ułatwiając zdobycie niezbędnej wiedzy i doświadczania m.in. studentom weterynarii i innych kierunków związanych ze zwierzętami. Zapewnia opiekę weterynaryjną i rehabilitację zwierzętom przebywającym w placówce.

Fundacja Alpha

KRS: 0000282237
strona | Facebook

Fundacja Alpha od ponad 15 lat towarzyszy osobom w spektrum autyzmu oraz ich bliskim. Ufundowana w 2003 roku przez dr Agnieszkę Chodun, dr Annę Prokopiak i Beatę Wanicką popularyzuje wiedzę o spektrum autyzmu w społeczeństwie poprzez działania naukowe, edukacyjne i komunikacyjne. Prowadzi codzienną działalność polegającą na zapewnieniu osobom ze spektrum autyzmu i ich bliskim i opiekunom, kompleksowego wsparcia w różnych sferach życia. Przeprowadza diagnozy, zajęcia i programy, które pomagają zwiększać komfort ich funkcjonowania, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i ich rodzin.

Z Fundacją współpracuje ponad 70. specjalistów, a w stałych działaniach, pod swoją opieką Fundacja ma obecnie ponad 400 rodzin. Prowadzi codzienne zajęcia, spotkania i konsultacje w dwóch punktach w Lublinie. Ze względu na kompetencje diagnostyczne, terapeutyczne, profesjonalne zaplecze kadrowe i lokalowe Fundacja Alpha stanowi kluczowy w województwie lubelskim ośrodek terapeutyczny dla osób ze spektrum autyzmu i ich bliskich.

Podtrzymanie i rozwój Fundacji Alpha to duża zmiana dla wielu osób ze spektrum autyzmu i ich bliskich. Fundacja kładzie też duży nacisk na dzielenie się wiedzą i pracą nad podnoszeniem świadomości społecznej na temat spektrum autyzmu.

Zmiana perspektywy, powoduje, że dostrzegamy, jak wiele możemy dać sobie wzajemnie, pomimo, albo dzięki różnicom pomiędzy osobami neuronormatywnymi i nieneuronormatywnymi.

Wybrane projekty organizacji:

As Detect

Aplikacja pomagająca odkrywać wczesne objawy autyzmy u dzieci. Więcej tutaj.

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Pacjentów Leczonych Żywieniowo „Mogę Żyć”

KRS: 0000444945
Facebook

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Pacjentów Leczonych Żywieniowo „Mogę Żyć” wspiera pacjentów SPSK4 w Lublinie leczonych żywieniowo pozajelitowo i dojelitowo. Pomaga im m.in. w zakupie przenośnych pomp, które umożliwiają normalne funkcjonowanie.

Wybrane projekty organizacji:

Żyć z pompą

Stowarzyszenie integruje osoby chore i niepełnosprawne ze społeczeństwem poprzez tworzenie warunków dla pełniejszej realizacji w życiu społecznym, wspieranie ich działań oraz niwelowanie barier ograniczających ich udział w życiu zawodowym.

Leczenie przez żywienie

Praca na rzecz zwiększenia świadomości społecznej na temat żywienia pozajelitowego i dojelitowego.

Procent dobra

Stowarzyszenie angażuje się również w promowanie kampanii reklamowej zachęcającej mieszkańców do przekazywania 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie
na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością
Intelektualną „Camino”

KRS: 0000665610
strona | Facebook | Instagram

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną CAMINO od wielu lat realizuje inicjatywy na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich sytuacji prawnej, ekonomicznej, edukacyjnej, kulturalnej. Organizuje zajęcia rehabilitacyjne, sportowe, taneczne, plastyczne dla Podopiecznych, integracyjne imprezy dla całych rodzin, wycieczki, szkolenia i konferencje dla rodziców, opiekunów, nauczycieli i terapeutów. Podejmuje również intensywne działania w obszarze zatrudnienia wspomaganego i mieszkalnictwa chronionego.

Wybrane projekty organizacji:

Drużyna poMocy

Drużyna poMocy – wolontariat młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w SKENDE. Dzięki projektowi młodzież rozwija swoje umiejętności społeczne, uczestniczy w wolontariacie, a spotkanie z innymi ludźmi i zaangażowanie w pomoc ma dla nich znaczenie terapeutyczne.

Krok w przyszłość

Tworzenie środowiska przyjaznego zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy, przy założeniu włączania w te projekty instytucji publicznych, samorządowych, kulturalnych, dużych i małych przedsiębiorstw.

Festiwal – Mikołajki Hip-hopowe

Festiwalu - Mikołajki HIP-HOPOWE to cykliczna impreza organizowana od 7 lat. Projekt ma na celu promocję aktywności młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w sferze tańca oraz integrację młodzieży niepełnosprawnej ze zdrowymi rówieśnikami. Młodzież niepełnosprawna w czasie Festiwalu może zaprezentować swoje umiejętności oraz nawiązać kontakty z innymi osobami tańczącymi hip-hop. Zdrowa młodzież ma możliwość wejścia w świat osób niepełnosprawnych, przełamywania barier, uczenia się równości w odmienności. Zaproszeni na Festiwal są wszyscy soliści i grupy hip-hopowe z województwa lubelskiego. Formuła Festiwalu przewiduje udział wokalistów, wykonujących muzykę rap, hip-hop, ale także utwory w klimacie świątecznym, wśród nich zawsze są goście specjalni, finaliści telewizyjnych programów wokalnych.

Fundacja Aktywator

KRS: 0000534867
strona | Facebook

Celem Fundacji jest prowadzenie oraz wspieranie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami, wykluczonych społecznie i zagrożonych marginalizacją społeczną, ponadto inicjowanie zmian cywilizacyjnych i kulturowych tworzących warunki równych szans na drodze do ich rozwoju intelektualnego, zawodowego, społecznego i kulturowego. Fundacja realizuje ten cel m.in. Przez Warsztat Terapii Zajęciowej.

Wybrane projekty organizacji:

Prowadzenie WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzi rehabilitację społeczną i zawodową dla 30 osób dorosłych z niepełnosprawnościami. W 6 pracowniach WTZ prowadzone są zajęcia przygotowujące do samodzielnego, dorosłego życia oraz podjęcia zatrudnienia.

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Bliżej Świata”

KRS: 000001537
Facebook

"Bliżej Świata" to stowarzyszenie, którego misją jest pomoc na rzecz leczenia, rehabilitacji i kształcenia dzieci z inwalidztwem wzroku.

Naszym celem jest wsparcie rodziców w grupowych i indywidualnych zajęciach dla ich dzieci. Zapewniamy pomoc rodzinom z dzieckiem z dysfunkcją wzroku na poziomie poradnictwa prawno-pedagogicznego, integracji środowiskowej, wsparcia psychologicznego, pomoc finansową w opłaceniu rehabilitacji i zakupu materiałów dydaktycznych dla naszych podopiecznych.