SKENDE - Procentujemy

Organizacje biorące udział w akcji

Numer KRS 0000269216

Strona www

 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddział Regionalny

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest organizacją o stuletniej tradycji. Działalność prowadzi na terenie całego kraju. Lubelski Oddział Regionalny TPD posiada placówki w Chełmie, Zamościu, Puławach, Kraśniku. Organizacja prowadzi Koła Przyjaciół Dzieci i Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą i Niepełnosprawnością Intelektualną, ale także Środowiskowe Ogniska Wychowawcze w Lublinie i Zamościu, które są placówkami wsparcia dziennego. Dzięki temu organizacja może rozwijać dodatkowe programy, m.in.: te dotyczące dożywiania i zdrowego odżywiania np. z Fundacją TESCO -„Zdrowo jeść”, z Kulczyk Foundation - „Żółty talerzyk”; a także te, które pomagają rozwijać pasje dzieci – we współpracy z siecią sklepów PEPCO. 

Ponadto, towarzystwo prowadzi Centrum Rodziny i Praw Dziecka w Lublinie, gdzie wspomaga rodziny, oferując im wsparcie psychologa, pedagoga i Rzecznika Praw Dziecka, a także udzielając porad i prowadząc dla nich warsztaty. TPD bierze udział w Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” i współpracuje z Bankiem Żywności, realizując dystrybucję jedzenia dla potrzebujących i organizując zbiórki. Znaczna część działalności ukierunkowana jest na dzieci niepełnosprawne, dla których organizowane są turnusy rehabilitacyjne. Towarzystwo zrzesza także rodziców dzieci niepełnosprawnych, wspierając w wychowaniu i leczeniu ich pociech.

 

Numer KRS 0000588055

Strona www

Fundacja Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Ex Lege

Fundacja Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE zrodziła się z potrzeby serc ludzi wrażliwych na los skrzywdzonych zwierząt. Skupia ludzi pełnych pasji i oddanych sprawie, angażujących się całym sercem w poprawę losu zwierzaków w Polsce. Reagowanie i skuteczne działanie w sytuacjach łamania ich praw jest możliwe dzięki Patrolowi Interwencyjnemu. Organizacja zajmuje się szeroko pojętą edukacją społeczeństwa w kwestiach humanitarnego traktowania zwierząt. Systematycznie uczestniczy w interwencjach ratujących ich życie i zdrowie. Prowadzi też działalność edukacyjną, organizując szkolenia, happeningi i kampanie społeczne. EX LEGE reprezentuje prawa zwierząt przed organami ścigania, efektywnie dążąc do ukarania sprawców. Fundacja utrzymuje się jedynie z darowizn i działa na zasadzie wolontariatu.
Numer KRS 0000534867
Fundacja Aktywator

Podstawowym celem Fundacji Aktywator jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, wykluczonych i zagrożonych marginalizacją społeczną. Organizacja realizuje go przez inicjowanie zmian cywilizacyjnych i kulturowych, tworzących warunki do ich rozwoju intelektualnego, zawodowego, społecznego i kulturalnego. Prowadzi także Warsztat Terapii Zajęciowej dla 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi i organizuje praktyki i szkolenia zawodowe dla osób z niepełnosprawnościami. W warsztacie działa 6 pracowni przygotowujących do podjęcia zatrudnienia. Odbywa się tu także rehabilitacja społeczna i zajęcia zwiększające zaradność osobistą i samodzielność uczestników. Obecnie Fundacja rozpoczyna procedurę tworzenia miejsc pracy przez powołanie do działania spółdzielni socjalnej dla podopiecznych Fundacji.

Numer KRS 0000014813

Strona www

Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu

Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu powstał w marcu 1989 roku z inicjatywy osób niesprawnych ruchowo. Zrzesza osoby z dysfunkcjami narządu ruchu oraz osoby sprawne, chcące działać na ich rzecz. Organizacja dąży do zapewnienia osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania ze wszystkich instytucji i usług dostępnych w naszym społeczeństwie i do pełnego wykorzystania ich praw obywatelskich. Prowadzi Punkt Informacji dla osób niepełnosprawnych (w swojej siedzibie) oraz wydaje poradnik „ABC osoby z niepełnosprawnościami” w wersji internetowej (www.abc.lzinr.lublin.pl) oraz drukowanej. Związek organizuje również tematyczne spacery po Lublinie oraz promuje turystykę osób z niepełnosprawnością ruchową podczas comiesięcznych spotkań integracyjnych. Uczestniczy również we wspólnych wyjściach na imprezy kulturalne i organizuje cykliczne wydarzenia specjalne (spotkania przy ognisku, spotkania świąteczne, zajęcia z hipoterapii).

Numer KRS 0000015377

Strona www

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Bliżej Świata”

Stowarzyszenie „Bliżej Świata” zajmuje się integracją społeczną swoich podopiecznych i ich rodzin. Pomaga w organizacji rehabilitacji, opłaca leczenie podopiecznym, wymianę lub zakup sprzętów potrzebnych do normalnej egzystencji w społeczeństwie ( m.in.: zakup programów do telefonów, zakup baterii do aparatów słuchowych, wymianę okularów itp.). Stowarzyszenie otacza także swoją opieką rodziny, udzielając porad prawnych, edukacyjnych, rehabilitacyjnych i zdrowotnych. Organizuje wspólne wyjazdy integracyjne, a co ważne umożliwia rodzicom, głównie matkom, comiesięczne spotkania „wtorkowe” przy kawie i słodkościach. Jest to potrzebne, aby mogły one złapać dystans do swojej niełatwej sytuacji, wymienić się informacjami i nabrać sił do dalszej opieki nad swoimi dziećmi. Stowarzyszenie ma charakter wspólnoty, która dla członków jest drugą rodziną, w której odnajdują wsparcie, zrozumienie i pomoc.

Numer KRS 0000668627

Strona www

Stowarzyszenie „Słyszymy Sercem”

Głównym celem statutowym stowarzyszenia jest szeroko rozumiana pomoc osobom niesłyszącym, słabosłyszącym, z zaburzeniami komunikacji werbalnej oraz innymi niepełnosprawnościami. Do prowadzonych działań należy m.in.: upowszechnianie metod komunikacji z osobami z uszkodzonym słuchem, a także innymi niepełnosprawnościami oraz promowanie rekreacji, rozrywki, życia kulturalnego i sportu wśród swoich podopiecznych. Stowarzyszenie pomaga  organizować czas pozaszkolny dzieciom i młodzieży, a także różne formy letniego i zimowego wypoczynku. Ponadto, prowadzi działania informacyjne, promocyjne, a także edukuje i szkoli, działając na rzecz integracji osób z uszkodzonym słuchem i innymi niepełnosprawnościami z całym społeczeństwem.

Numer KRS 0000571057

Strona www

Fundacja w Duchu Miłości

Fundacja pomaga samotnym matkom, ale przede wszystkim ich dzieciom. Osoby będące tu pod opieką pochodzą ze środowisk biednych, często patologicznych i są pod dozorem kuratora lub asystenta MOPRU. Dzięki organizacji mogą liczyć na jedzenie, pomoc lekarską i pedagogiczną. Fundacja w Duchu Miłości prowadzi też comiesięczne spotkania matek z psychologiem, które mają na celu nauczyć je świadomego rodzicielstwa i wsparcia siebie nawzajem. Fundacja działa charytatywnie, nie pobiera wynagrodzenia za swoją pracę. Wszystkie środki finansowe przeznaczane są bezpośrednio na rzecz podopiecznych.

Numer KRS 0000302155

Strona www

Kolarski Klub Tandemowy „Hetman”

Kolarski Klub Tandemowy „Hetman” zrzesza osoby niewidome i słabowidzące, które uprawiają paraolimpijską dyscyplinę - kolarstwo tandemowe z pełnosprawnym pilotem. Co roku klub jest organizatorem kolarskiego wyścigu tandemowego o Puchar Marszałka Lubelszczyzny oraz obozów sportowych, rajdów po Polsce i Europie (w tym roku Gruzja oraz Turcja) oraz bieżących szkoleń dla podopiecznych. Ze względu na to, że organizowanie imprez sportowych oraz turystycznych na wysokim poziomie wymaga dużych nakładów finansowych, pieniądze otrzymane w ramach akcji przekazania 1% podatku, będą dużym wsparciem na realizację wyżej wymienionych celów.

Numer KRS 0000215423

Facebook

Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start”

Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji "Start" od 55 lat prowadzi nieprzerwanie działalność na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych, tworząc warunki do ich społeczno-zawodowej rehabilitacji. Szkoli niepełnosprawnych zawodników, organizuje imprezy oraz bierze udział w zawodach krajowych i międzynarodowych. Obecnie centrum prowadzi zajęcia sportowe w pięciu dyscyplinach: pływanie, tenis stołowy, łucznictwo, goalball i boccia. Ponadto, co roku jest organizatorem kilku imprez o charakterze ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym. W tym roku będą to: Ogólnopolskie Zawody Łucznicze ON „Koziołek 2020” (1-3 maja), Mistrzostwa Polski Juniorów i JM w pływaniu ON (29-31 maja) oraz Mistrzostwa Polski w Goalball (19-22 listopada). W latach minionych organizowano też Mistrzostwa Polski w Łucznictwie oraz Mistrzostwa Polski w Goalball.

Numer KRS 0000017023

Facebook

Lubelskie Stowarzyszenie Amazonek

Lubelskie Stowarzyszenie Amazonek skupia kobiety po operacjach piersi spowodowanych chorobą nowotworową. Oprócz wsparcia psychicznego podopieczne mogą liczyć tu na tak ważną i potrzebną rehabilitację. Stowarzyszenie przykłada dużą wagę do działalności edukacyjnej, dlatego prowadzi akcje profilaktyczne wśród kobiet zdrowych. Celem jest budowanie świadomości na temat choroby nowotworowej.
   
 

Numer KRS 0000275745

Strona www

Uczniowski Klub Sportowy Widok Lublin

Uczniowski Klub Sportowy „WIDOK” Lublin jest stowarzyszeniem, które zostało powołane w 2002 r. (od 2007 r. jest Organizacją Pożytku Publicznego) To certyfikowany klub piłkarski, który prowadzi szkolenie dzieci i młodzieży. Obecnie udział w nich bierze ok. 400 dziewczynek i chłopców z Lublina i okolic. W 2019 klub otrzymał srebrną gwiazdkę PZPN, dzięki czemu jest jedną z 694 szkółek z całej Polski, które mogą pochwalić się takim wyróżnieniem. Warto dodać, że na Lubelszczyźnie poziom srebrny otrzymało zaledwie 10 klubów piłkarskich, w tym Widok Lublin. Misją i celem klubu jest krzewienie kultury fizycznej i rozwijanie umiejętności piłkarskich na rzecz dzieci i młodzieży, między innymi z rodzin wielodzietnych, rodzin rozbitych, biednych i zagrożonych patologią społeczną. Poprzez propagowanie kultury fizycznej i uprawianie z młodzieżą tak bardzo popularnej dyscypliny sportowej, jaką jest piłka nożna, organizacja działa profilaktycznie na rzecz tych środowisk, odciągając dzieci i młodzież od zagrożeń, jakimi są narkotyki, alkohol, grupy przestępcze. W wyniku działalności klub osiąga podwójnie pozytywne efekty, bowiem z jednej strony działa zapobiegawczo na rzecz tych młodych ludzi, a z drugiej wskazuje zdrowe pole rywalizacji na gruncie sportowym, kształtując pozytywne cechy charakteru i wypracowując więzi grup o podobnych zainteresowaniach.
Numer KRS 0000072694
Cel szczegółowy: dla Warsztatu

Strona www
Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” - Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat oferuje osobom niepełnosprawnym rehabilitację, która umożliwia nabycie lub przywrócenie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania. Podstawową formą terapii, jest terapia zajęciowa. Uczestnicy pracują w 7 pracowniach (poligraficzno – komputerowej, krawieckiej i prac ręcznych, rękodzieła, gospodarstwa domowego, porządkowo – dekoratorskiej, pamiątkarstwa i introligatorskiej), w których poznają techniki wykonywania różnych przedmiotów. Warsztat oferuje różnorodne zajęcia edukacyjne, psychoedukacyjne i ruchowe prowadzone przez psychologa, specjalistę ds. rehabilitacji społecznej, pielęgniarkę oraz fizjoterapeutę. Ponadto, organizowane są wyjścia do różnych instytucji, działających na rynku pracy lub ośrodków kulturalnych i rozrywkowych. Co roku podopieczni mogą skorzystać z wycieczek do atrakcyjnych miejsc turystycznych w Polsce lub za granicą.

Numer KRS 0000222437

Strona www

Stowarzyszenie Homo Faber

Stowarzyszenie Homo Faber działa od 2004 r. w obszarze praw człowieka na rzecz otwartego, bezpiecznego i równego traktowania wszystkich mieszkańców Lublina. Skupia się na trzech obszarach: INTEGRACJI migrantów i lobbowania na rzecz włączania cudzoziemców do większego zaangażowania w życie miasta; ANTYDYSKRYMINACJI metodami edukacyjnymi, kampaniami społecznymi i udzielaniem porad; FILMU - organizując festiwale filmowe zaangażowane społecznie. Stowarzyszenie jest jedną z kilku największych polskich organizacji pozarządowych wyspecjalizowanych w kwestiach praw człowieka, antydyskryminacyjnych i integracyjnych.

Numer KRS 0000004522

Strona www

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia zostało powołane, aby pomagać nieuleczalnie chorym dzieciom i młodzieży w ich rodzinnych domach. Od pięciu lat działa tu również Stacjonarny Oddział Opieki Paliatywnej. Celem Hospicjum jest poprawa jakości życia podopiecznych poprzez otaczanie ich specjalistyczną i troskliwą opiekę medyczną, psychologiczną, duchową oraz specjalną. Pomocą objęte są dzieci i młodzież z terenu całego województwa lubelskiego. Aktualnie jest to 46 małych pacjentów.

Numer KRS 0000007330

Strona www

Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski

Polski Związek Niewidomych od ponad 60 lat skutecznie zapobiega wykluczeniu społecznemu oraz zawodowemu niewidomych i słabowidzących z terenu województwa lubelskiego. Niesie wszechstronną pomoc osobom dotkniętym chorobami narządu wzroku oraz ich rodzinom. Główny cel to rehabilitacja podstawowa, specjalistyczna, lecznicza, społeczna i zawodowa niewidomych i słabowidzących w każdym wieku. Organizacja oferuje np. szkolenia w zakresie orientacji przestrzennej, czyli poruszania się z białą laską, szkolenia z czynności dnia codziennego metodami bezwzrokowymi, czy kursy obsługi komputera i urządzeń mobilnych przy użyciu technologii wspomagających. Prowadzi także działalność doradczą, informacyjną, szkoleniową, kulturalną i promocyjną. W bieżącym roku planuje zorganizować szereg wydarzeń promujących swoją działalność. W planach są koncerty niewidomych artystów, warsztaty tematyczne oraz festiwal talentów osób niewidomych. Pomoc finansowa, przekazana w ramach akcji oddawania 1% podatku na organizacje z Lublina, wspomoże realizacje tego celu.

Numer KRS 0000377475

Facebook

Fundacja Epicrates

Fundacja Epicrates powstała z inicjatywy wolontariuszy Lubelskiego Egzotarium w 2011 roku. Jest organizacją non-profit. Propaguje odpowiedzialną terrarystykę, właściwe warunki utrzymania zwierząt oraz ochronę środowiska. Prowadzi wolontariat – aktywnie działający w Lubelskim Egzotarium – ułatwiając zdobycie niezbędnej wiedzy i doświadczania m.in. studentom weterynarii i innych kierunków związanych ze zwierzętami. Zapewnia opiekę weterynaryjną i rehabilitację zwierzętom przebywającym w placówce. Podejmuje interwencje w przypadkach znęcania nad zwierzętami. Współpracuje z organami administracji, uczelniami, placówkami naukowymi, służbami mundurowymi w zakresie problematyki związanej z gadami i płazami oraz aspektów prawa dotyczących tej grupy zwierząt. Prowadzi odłów inwazyjnych gatunków żółwi stanowiących zagrożenie dla rodzimej fauny i równowagi ekosystemu. Podejmuje działania w celu utworzenia dużego ogólnokrajowego azylu dla inwazyjnych żółwi i ośrodka rehabilitacji zwierząt dzikich.

Numer KRS 0000396829

Strona www

Fundacja „5Medium”

Fundacja „5Medium” zajmuje się edukacją pozaformalną skoncentrowaną na upowszechnianiu tzw. „nowych mediów” w procesie edukacyjnym oraz w działaniach kulturalnych. Do głównych obszarów działań należą: edukacja medialna, fotograficzna i kulturalna, gdzie szczególną uwagę przykłada się do zgadanień, dotyczących przenikania się kultury i nowych technologii. Realizowane projekty kładą nacisk na wykształcenie odpowiednich kompetencji wśród różnych grup wiekowych. Są to np.: umiejętności korzystania z komputera i Internetu u osób powyżej 50. roku życia, kreatywne wykorzystanie nowych technologii w edukacji i życiu codziennym u dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz rozwój zdolności manualnych u dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W 2020 r. fundacja planuje rozwinąć kolejne projekty, m.in.: „Aktywni on/offline”, „Kreatywni w Fotografii”, „Troski na urlopie. Kultura na tropie!”, „Koło Kultury”, „Kośminek na warsztat”.

Numer KRS 0000305952

Strona www

Fundacja Rozwiń Skrzydła

Działalność Fundacji Rozwiń Skrzydła jest podporządkowana głównemu celowi, którym jest stymulowanie oraz wspieranie prawidłowego rozwoju psychicznego, fizycznego, społecznego i duchowego człowieka w całym cyklu jego życia. Fundacja organizuje szkolenia i konsultacje pedagogiczne dla rodziców, szkolenia i superwizje dla nauczycieli, lekcje tematyczne, imprezy animowane, wypoczynek w formie półkolonii i kolonii dla dzieci oraz zajęcia dodatkowe. Przykłada ogromną wagę do wzmacniania instytucji rodziny poprzez wspieranie rodziców w procesie wychowania dzieci w atmosferze rozumnej miłości (dostarczanie wiedzy i kształtowanie umiejętności).

Numer KRS 0000428743

Strona www

Fundacja Wolności

Fundacja Wolności jest organizacją strażniczą, zajmującą się monitorowaniem i upublicznianiem działań podejmowanych przez instytucje publiczne, czy też osoby mające wpływ na sferę publiczną. Sprawdza na co wydawane są pieniądze podatników i czy są one wydawane z pożytkiem dla mieszkańców. Walczy o dostęp do informacji publicznej, w przypadku odmówienia udzielenia odpowiedzi, odwołuje się do sądu. Podejmuje interwencje w sprawach zgłaszanych  przez mieszkańców, którzy wskazują na nieprawidłowości w funkcjonowaniu administracji. Dąży do zmian w funkcjonowaniu władzy publicznej w interesie obywateli.

Numer KRS 0000232000

Strona www

Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących Hetman Lublin

Klub zrzesza osoby niewidome i słabowidzące. Zajmuje się rehabilitacją przez sport dostosowany do możliwości zawodników z dysfunkcją wzroku, a także integracją społeczną przez rywalizację zawodników z osobami niepełnosprawnymi oraz pełnosprawnymi. Podopieczni klubu biorą udział w zawodach różnej rangi, w całej Polsce i zagranicą. Należy podkreślić, że większość członków klubu to seniorzy.

Numer KRS 0000070643

Strona www

Lubelski Klub Mas Oyama`s Karate Kyokushinkai

Klub działa na terenie Lublina i woj. lubelskiego 30 lat. Prowadzi działalność sportowo – wychowawczą w celu umożliwiania młodzieży udziału w sporcie kwalifikowanym. Dzięki działalności organizacji, mieszkańcy Lublina mogą brać udział w widowiskach sportowych o wysokich walorach estetycznych, które stanowią wartościową formę  wypoczynku i integracji. Zadaniem klubu jest też propagowanie wśród członków wysokich wartości moralnych oraz kształtowanie prawidłowego rozwoju fizycznego młodzieży.

Numer KRS 0000251657

Strona www

Lubelskie Stowarzyszenie na rzecz Opieki Długoterminowej i Pomocy Społecznej „Opiekun”

Do zadań stowarzyszenia należy organizowanie i świadczenie opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi w domu pacjenta (lata 2006-2015 umowa z MOPR). Organizacja prowadzi ośrodek kształcenia ustawicznego dla dorosłych w zakresie kształcenia. Dzięki temu oferuje możliwość korzystania z kursów na opiekuna osoby starszej, asystenta osoby niepełnosprawnej i opiekuna dziecięcego. Dodatkowo, świadczy usługi doradztwa z zakresu opieki nad pacjentem w domu, a także pomocy finansowej dla osób potrzebujących, niepełnosprawnych wymagających szczególnego wsparcia finansowego (np. na zakup sprzętu rehabilitacyjnego).

Numer KRS 0000312714

Strona www

Lubelskie Stowarzyszenie Samopomocy

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
• Pomoc finansową i rzeczową dla dzieci z rodzin najuboższych.
• Dofinansowanie leczenia dzieci i dorosłych z kraju i zagranicą. 
• Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia i życia.
• Prowadzenie Punktu Bezpłatnych Porad Prawnych.
• Prowadzenie Klubu Seniora “Pod Dobrym Aniołem”.
• Organizowanie akcji sprzątania nekropolii żydowskiej w Łęcznej.
• Wspieranie i rehabilitacja Amazonek.

Numer KRS 0000496940

Strona www
Facebook

Lubelskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Zdobywcy Marzeń”

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną działającą na rzecz osób niepełnosprawnych i ich środowisk. Celem „Zdobywców Marzeń” jest:
• Podejmowanie inicjatyw na rzecz zdrowia, kształcenia i szczęścia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
• Organizowanie kompleksowej, profesjonalnej pomocy (w tym również materialnej) dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom. 
• Podejmowanie działań służących ochronie zdrowia, leczeniu i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnych. 
• Podejmowanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających aktywnemu uczestniczeniu w życiu społecznym dzieci i młodzieży niepełnosprawnych. 
• Inicjowanie i organizowanie akcji społecznych mających za zadanie zbieranie środków finansowych na rzecz stowarzyszenia i jego podopiecznych. 
• Upowszechnianie wiedzy na temat diagnostyki, leczenia, terapii, edukacji, rehabilitacji oraz kompleksowej pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym oraz ich rodzinom i opiekunom. 
• Wspomaganie rozwoju psychofizycznego i społecznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnych we wszystkich obszarach ich funkcjonowania od momentu wykrycia niepełnosprawności do osiągnięcia przez nie maksymalnie możliwej samodzielności i niezależności życiowej. 
• Ochrona praw osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz ich przestrzegania. 
• Kształtowanie świadomości opinii publicznej i popularyzowanie wiedzy na temat specyficznych potrzeb i możliwości oraz sytuacji społecznej osób niepełnosprawnych (zwłaszcza dzieci i młodzieży). 
• Promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury, sztuki oraz kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych (zwłaszcza dzieci i młodzieży).

Numer KRS 0000085223

Strona www

Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Fundacja Rozwoju KUL współorganizuje wiele wartościowych przedsięwzięć, które można wesprzeć, oddając 1% podatku, np.: ogólnopolski konkurs dla dzieci I młodzieży “Bliżej Pszczół”, ogólnopolski konkurs logiczny, konkurs oratorski, konkurs im. Czesława Zgorzelskiego, Zespół Pieśni i Tańca KUL oraz konferencje, publikacje naukowe, ciekawe warsztaty dla młodzieży, a także wsparcie studentów niepełnosprawnych KUL.

Numer KRS 0000128910

Strona www

Stowarzyszenie Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody

Organizacja od ponad 35 lat zajmuje się ochroną przyrody, popularyzacją sportu jeździeckiego, szerzeniem idei wolontariatu, kultywowaniem tradycji kawaleryjskich oraz promowaniem postaw prospołecznych. Tworzą ją głównie studenci lubelskich uczelni. W trakcie roku akademickiego RKSOP patroluje Czerniejewski Obszar Chronionego Krajobrazu (lasy przyległe do Zalewu Zemborzyckiego), a w wakacje organizuje Akcję Letnią w Roztoczańskim Parku Narodowym, podczas której codziennie prowadzone są konne oraz piesze patrole. Ponadto, RKSOP prowadzi Akademicki Klub Jeździecki w Lublinie, który organizuje kursy jeździeckie dla studentów, za które prowadzący nie pobierają wynagrodzenia, a opłata za kurs przeznaczona jest na utrzymanie koni. RKSOP organizuje zawody jeździeckie (sportowe i kawaleryjskie), gry uliczne, wystawy historyczne, a także cieszące się coraz większą popularnością koncerty Chóru Roztoczańskiej Konnej. Organizacja uczestniczy w wielu wydarzeniach związanych z ekologią, historią oraz sportem i bierze czynny udział w życiu kulturalnym Lublina.

Numer KRS 0000371955

Strona www

Fundacja Oswoić Los

Fundacja Oswoić Los jest lubelską fundacją, która powstała w 2010 r. Otacza opieką ponad 130 rodzin z całej Polski. Misją FOL jest oswajanie społeczeństwa z niepełnosprawnościami. Fundacja prowadzi działalność wydawniczą i edukacyjną. Jej publikacje otrzymały patronaty honorowe Ministra Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka. FOL to również portal www.damy-rade.org, oraz autorskie projekty: „Siłka z FOL” (rehabilitacja dla podopiecznych). „Qlturalnie z FOL” (spektakle, koncerty, wydarzenia artystyczne), „Aqua FOL” (rehabilitacja w wodzie), „Świąteczna paka z FOL” (paczki świąteczne). Fundacja organizuje warsztaty, zjazdy, spotkania integracyjne, świąteczne. Wszystkie działania prowadzą do inkluzji rodzin z niepełnosprawnościami – włączania ich do społeczeństwa. Zapewnia pomoc prawną i psychologiczną. Fundacja była nagradzana przez władze Lublina i województwa, w 2015 roku za działalność otrzymała Europejską Nagrodę Obywatelską. To prestiżowa nagroda, przyznawana przez Parlament Europejski.

Numer KRS 0000515560

Strona www

Fundacja „Świat według Ludwika Braille’a”

Fundacja likwiduje bariery w dostępie do informacji poprzez wydawanie publikacji w formatach dostępnych dla niewidomych i słabowidzących: w systemie Braille’a, w druku powiększonym. Aktywizuje zawodowo i społecznie osoby niewidome i słabowidzące, organizując szkolenia podnoszące wiedzę, umiejętności i kompetencje, celem szeroko rozumianej rehabilitacji. Edukuje, integruje i przełamuje stereotypy społeczne, przybliżając potrzeby oraz psychospołeczne funkcjonowanie osób niewidomych i słabowidzących. Fundacja zatrudnia osoby niepełnosprawne, 90% pracowników to osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Numer KRS 0000026380

Strona www

Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina

Głównym celem towarzystwa jest udzielanie osobom ciężko chorym opieki medycznej, psychologicznej, społecznej i duchowej. Działalność dotyczy wsparcia dla osób doświadczających wielowymiarowego cierpienia, głównie z powodu choroby nowotworowej, ale także rodzinom chorych. Towarzystwo rozwija także działania edukacyjne, które mają na celu promowanie idei hospicyjnej. Prowadzi także wolontariat.

Numer KRS 0000282152
Cel szczegółowy: Hufiec Lublin

Strona www

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Lubelska Hufiec Lublin

Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem należącym do światowego ruchu skautowego. Jest organizacją otwartą i apolityczną. Jednak ZHP to nie tylko organizacja, to przede wszystkim ruch społeczny, kształtujący postawy i charaktery. Organizacja wspiera wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój. Wartości te tworzą kodeks postępowania i kształtują styl życia członków ruchu harcerskiego, przy czym każdemu z nich pozwalają kreować osobistą drogę ich realizacji w budowanych indywidualnie próbach na kolejne – harcerskie i instruktorskie – stopnie. Hufiec Lublin jest jednostką terenową ZHP działającą m.in. na terenie miasta Lublin i stanowi wspólnotę drużyn, które realizują misję ZHP podczas całorocznej pracy z dziećmi i młodzieżą. Obecnie zrzesza ponad 30 gromad i drużyn, które liczą w swoich szeregach niemal 700 osób.

Numer KRS 0000356733

Strona www

Fundacja Sempre a Frente

Fundacja Sempre a Frente to jedna z największych organizacji w woj. lubelskim, realizująca stałe programy dla dzieci i młodzieży, które pomagają w zdobywaniu kluczowych kompetencji społecznych. Organizacja wdraża liczne programy profilaktyczne, edukacyjne i informacyjne. Poprzez pracę metodami edukacji pozaformalnej zachęca młodych ludzi do przyjęcia aktywnej postawy obywatelskiej, promując odpowiedzialność społeczną, inicjatywność oraz przedsiębiorczość. Fundacja prowadzi Regionalny Punkt Informacyjny Programu Erasmus+, Regionalny Punkt Informacyjny sieci Eurodesk Polska oraz Świetlicę Kowalska 3 dla dzieci z lubelskiego Starego Miasta. Pod jej opieką jest także Ośrodek Wsparcia Młodzieży Przystanek Sempre, gdzie świadczona jest bezpłatna pomoc rozwojowa i psychologiczna dla dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat. Organizacja współpracuje z dużymi markami m.in. z Coca – Colą, HBC i portalem Facebook przy realizacji międzynarodowych programów Youth Empowered oraz Rozwój Kompetencji Cyfrowych. Pozwala to na szkolenie młodych ludzi i zwiększanie ich potencjału na rynku pracy.

Numer KRS 0000086057

Facebook

Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tacy Sami”

Celem naczelnym fundacji jest szeroko pojęta rehabilitacja osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza dzieci. Od blisko 26 lat prowadzi specjalistyczną placówkę wsparcia dziennego pod nazwą Ośrodek Terapeutyczny, która zajmuje się kompleksową terapią psychopedagogiczną dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną o różnej etiologii: autyzm, Zespół Downa, MPD i inne/12 form wsparcia grupowego i indywidualnego/. Opieką psychologa obejmuje również rodziców dzieci. Fundacja jest współzałożycielem i członkiem Stowarzyszenia Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Uczestniczyła w pracach Rady Działalności Pożytku Publicznego II Kadencji. Fundacja współpracuje z samorządem lokalnym i mediami, prowadząc instruktażowe audycje dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnością intelektualną/Radio Lublin/, uczestniczy też w programach „Między Wisłą a Bugiem”. Znane programy realizowane przez Fundację „Tacy Sami”, obok Ośrodka Terapeutycznego, to „Drzwi Otwarte” i „Poradnia na Kółkach”.

Numer KRS 0000665610

Facebook

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Camino”

Celem stowarzyszenia jest realizowanie wszelkich inicjatyw, mających na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych intelektualnie w województwie lubelskim. Swoim podopiecznym oferuje zajęcia logopedyczne i SI, zajęcia sportowe, hip-hopowe, imprezy integracyjne dla rodzin osób niepełnosprawnych. Od kilku lat organizuje Festiwal Mikołajki Hip-Hopowe, na którym osoby niepełnosprawne z naszego miasta mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności oraz pasji tanecznych. Z myślą o przyszłości dzieci organizuje cykl szkoleń i warsztatów, które pomogą im w przygotowaniu się do samodzielnego życia i podjęcia pracy. Dzięki tym działaniom osoby niepełnosprawne mogą pokonać szereg granic w dostępie do otaczającego je świata, zaistnieć w naszym społeczeństwie, wyjść z czterech ścian, na które często są skazywane. Fundacja codziennie pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych.

Numer KRS 0000304247

Strona www

Stowarzyszenie Młodych Naukowców

Stowarzyszenie Młodych Naukowców działa już od ponad 10 lat. Prowadzi Wolontariat w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie. Blisko 80 profesjonalnych wolontariuszy codziennie opiekuje się psami, kotami i zwierzętami egzotycznymi. Ponadto, Stowarzyszenie rozwija działalność popularyzującą naukę, edukuje i organizuje konferencje naukowe. Wydaje także czasopismo naukowe i wspiera młodzież i studentów.