Organizacje biorące udział w akcji

Fundacja Aktywator
Numer KRS 0000534867
Podstawowym celem Fundacji Aktywator jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, wykluczonych i zagrożonych marginalizacją społeczną, poprzez inicjowanie zmian cywilizacyjnych i kulturowych, tworzących warunki do ich rozwoju intelektualnego, zawodowego, społecznego i kulturalnego.

Swoje cele fundacja realizuje przez:

• Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.  

W warsztacie działa 6 pracowni przygotowujących do podjęcia zatrudnienia. Odbywa się także rehabilitacja społeczna oraz warsztaty zwiększające zaradność osobistą i samodzielność uczestników. Dodatkowo, prowadzone są zajęcia z zakresu rewalidacji - podtrzymujące i rozwijające umiejętności czytania, pisania i liczenia. W ramach integracji społecznej organizowane są wycieczki rozbudzające zainteresowania i dostarczające osobom z niepełnosprawnością wiadomości o otaczającym świecie.
• Organizowanie praktyk i szkoleń zawodowych dla osób z niepełnosprawnościami.
Fundacja realizuje projekt dla 200 osobowej grupy  w wieku 15 – 29 lat, absolwentów ośrodków szkolno-wychowawczych, których kompetencje społeczne wymagają rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy.
• Obecnie rozpocznie procedurę tworzenia miejsc pracy przez powołanie do działania spółdzielni socjalnej dla podopiecznych fundacji.

Spółdzielnia będzie oferowała prace pomocnicze w zakresie poligrafii i krawiectwa oraz prowadzenia sklepu charytatywnego. Aby ją uruchomić Fundacja Aktywator potrzebuje znacznych środków finansowych, które mogą pochodzić z ofiarowanego 1% podatku


Fundacja Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE
Numer KRS 0000588055

www.fundacjaexlege.pl

Fundacja Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE zrodziła się z potrzeby serc ludzi wrażliwych na los skrzywdzonych zwierząt. Skupia ludzi pełnych pasji i oddanych sprawie, angażujących się całym sercem w poprawę losu zwierząt w Polsce. Ratuje zwierzęta maltretowane, ranne, skrzywdzone przez człowieka i często upodlone do granic możliwości. Głównym atutem fundacji jest Patrol Interwencyjny, którego podstawowym zadaniem jest reagowanie i skuteczne działanie w sytuacjach łamania praw zwierząt. Zajmuje się szeroko pojętą edukacją społeczeństwa w kwestiach humanitarnego traktowania zwierząt. Systematycznie uczestniczy w interwencjach ratujących życie i zdrowie zwierząt, prowadzi działalność edukacyjną, organizuje szkolenia, happeningi i kampanie społeczne. Reprezentuje prawa zwierząt przed organami ścigania, efektywnie dążąc do ukarania sprawców ich cierpienia. Jest głosem zwierząt – przemawia w ich imieniu. Fundacja utrzymuje się  jedynie z darowizn i działa na zasadzie wolontariatu.


Fundacja Rozwiń Skrzydła
Numer KRS 0000305952

rozwinskrzydla.org
Fundacja Rozwiń Skrzydła powstała w 2008 roku w Lublinie po to, aby wspierać rozwój człowieka na płaszczyźnie psychicznej, społecznej, fizycznej i duchowej. Jej działania skupione są wokół idei: "uczyć i wychowywać z miłością". Prowadzi warsztaty i indywidualne konsultacje pedagogiczne dla rodziców, szkolenia i superwizje dla nauczycieli, animacje tematyczne w szkołach i przedszkolach. W oparciu o własną metodykę pracy, organizuje letni i zimowy wypoczynek dla dzieci oraz zajęcia dodatkowe, które rozwijają ich zainteresowania i pasje.

Fundacja prowadzi też programy edukacyjne, m.in.: "Czas za czas", który przygotowuje młodych pedagogów do wykonywania pracy zawodowej w zgodzie z wartościami fundacji oraz projekt "Głowa do góry", który pomaga dzieciom w trudnej sytuacji szkolnej, aby mogły nadrobić zaległości i podnieść poczucie własnej wartości.

Każdy człowiek ma w sobie dobro i moc by „rozwinąć skrzydła”- wzrastać, działać, tworzyć oraz dzielić się sobą z innymi, czasami jednak potrzebuje pomocy, aby w to uwierzyć. Tutaj z pomocą przychodzi Fundacja Rozwiń Skrzydła.


 

Fundacja Rozwoju KUL
Numer KRS 0000085223

www.fundacjarozwoju.kul.pl

Fundacja Rozwoju KUL istnieje od 29 czerwca 1989 roku. Jej celem jest materialne wspieranie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz jego przedsięwzięć w zakresie badań naukowych, kształcenia i wychowania młodzieży. Współorganizuje wiele cennych konkursów wiedzy: Ogólnopolski Konkurs Bliżej Pszczół oraz konferencję „Pszczoła w mieście”, Konkurs Logiczny, Konkurs Oratorski, Ogólnopolski Konkurs im. Zgorzelskiego. Dodatkowo, wspiera też działania Muzeum KUL, dba o dobre warunki nauki dla niepełnosprawnych studentów, a także wydaje wartościowe publikacje naukowe. Organizuje także liczne konferencje, zjazdy i akcje krwiodawstwa „Braterstwo krwi”. Fundacja wygrała także arcyciekawą grę planszową „Uniwersytet”, która promuje uczelnię oraz Lublin. Bezpłatne egzemplarze przekazane zostały do lubelskich bibliotek oraz domów kultury. Planowane jest także wprowadzenie jej na polski rynek. W 2019 r. fundacja powołała Zespół Pieśni i Tańca KUL, który będzie promował Lublin oraz region zarówno w kraju, jak i za granicą.Fundacja Sempre a Frente

Numer KRS 0000356733

www.sempre.org.pl
Fundacja Sempre a Frente to jedna z największych organizacji w woj. lubelskim, realizująca stałe programy dla dzieci i młodzieży, pomagające w zdobywaniu kluczowych kompetencji społecznych. Zajmuje się wdrażaniem licznych programów profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych. Poprzez pracę metodami edukacji pozaformalnej zachęca młodych ludzi do przyjęcia aktywnej postawy obywatelskiej, promując odpowiedzialność społeczną, inicjatywność oraz przedsiębiorczość.
Fundacja prowadzi:
• Regionalny Punkt Informacyjny Programu Erasmus+,
• Regionalny Punkt Informacyjny sieci Eurodesk Polska,
• Świetlicę Kowalska 3 dla dzieci z lubelskiego Starego Miasta, która zapewnia m.in. opiekę, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zajęcia specjalistyczne tj. socjoterapię i dożywianie,
• ośrodek wsparcia młodzieży Przystanek Sempre, gdzie świadczona jest bezpłatna pomoc rozwojowa i psychologiczna dla dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat.

Współpracuje m.in. z firmami Coca-Cola HBC i Facebook przy realizacji międzynarodowych programów Youth Empowered oraz Rozwój Kompetencji Cyfrowych, szkoląc młodych ludzi i zwiększając ich potencjał na rynku pracy.

Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tacy Sami"

Numer KRS: 0000086057

www.facebook.com/tacysami.lublin

 

Celami Fundacji są m.in.:

• zapewnienie rehabilitacji, kształcenia i terapii dzieciom i młodzieży, dotkniętym różnymi niepełnosprawnościami psychofizycznymi;

• objęcie pomocą terapeutyczną rodzin osób niepełnosprawnych.

Fundacja prowadzi od 1993 r. Ośrodek Terapeutyczny dla dzieci z obniżoną sprawnością intelektualną, który posiada status specjalistycznej placówki wsparcia dziennego.

W ośrodku prowadzona jest kompleksowa terapia psychopedagogiczna. Realizowanych jest 13 form wsparcia indywidualnego i grupowego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Fundacja otacza także opieką rodziny podopiecznych.

Jest autorem programów: „Drzwi Otwarte”, „Poradnie na kółkach” oraz „Szkółka Niedzielna”, które skierowane są do dzieci i rodzin z obszarów wiejskich oraz małych miast.

W ubiegłych latach fundacja we współpracy z Radiem Lublin, organizowała także instruktażowe audycje radiowe, połączone z dyżurami telefonicznymi dla rodziców i opiekunów dzieci z obniżoną sprawnością intelektualną.


Fundacja Teatroterapia Lubelska
Numer KRS0000316868

www.teatroterapia.lublin.pl
Teatroterapia Lubelska istnieje w Lublinie 25 lat. Zapisała się w świadomości społecznej i kulturalnej Polski jako Teatr Ludzi Niepełnosprawnych. Ceniona jest za granicami kraju za sprawą nowatorskiej metody zwanej teatroterapią, która wykorzystywana jest w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Elementem stosowania takiej metody jest kulturowa nobilitacja środowiska ludzi z niepełnosprawnością, jak też osobisty sukces każdego członka zespołu teatralnego, który staje się samodzielnym i samowystarczalnym człowiekiem współczesnego świata. Fundacja prowadzi warsztat terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Od 2012 roku rozwija również Galerię Sztuki Art Brut, gdzie organizuje wystawy twórczości artystów nieprofesjonalnych. Działalność fundacji opiera się na tworzeniu oraz wystawianiu spektakli teatralnych, w których biorą udział aktorzy niepełnosprawni. W 2019 roku fundacja wystawia spektakl „Opera Kartoflana” oraz „Kaspar” w CSK w Lublinie.


Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży - "Teatrikon"
Numer KRS 000350467

www.teatrikon.pl


Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży "Teatrikon" to lubelska organizacja pozarządowa, której działania adresowane są przede wszystkim do młodzieży oraz studentów. W skład zespołu fundacji wchodzi ok. 30 młodych osób, a ich działania realizowane są zarówno na poziomie lokalnym, ogólnopolskim jak i międzynarodowym. Główne projekty fundacji swoim zasięgiem obejmują 6 województw w Polsce, stałą współpracę z ponad 20 lubelskimi szkołami ponadgimnazjalnymi, czterema uczelniami wyższymi oraz jednostkami Urzędu Miasta Lublin (Wydział Kultury, Wydział Oświaty i Wychowania, Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów). Rokrocznie w projektach organizowanych przez Teatrikon, na różnym poziomie zaangażowania, bierze udział ponad 5 000 młodych ludzi. Działania skupiają się na trzech kluczowych obszarach: twórczości, edukacji oraz animacji.


Lubelski Klub Mas Oyama`s Karate KYOKUSHINKA
Numer KRS 0000070643

www.karate-kyokushin.lublin.pl
Lubelski Klub Mas Oyama`s Karate KYOKUSHINKA działa na terenie Lublina 29 lat. Klub prowadzi szkolenia sportowe dla dzieci i młodzieży. Organizuje coroczny bieg nad Zalewem Zemborzyckim, zawody, obozy, akademie letnie i zimowe karate, zajęcia dla seniorów, konkursy, seminaria. Klub współpracuje z Urzędem Miasta w Lublinie, Polskim Związkiem Karate, Polskim Związkiem Shinkyokushin Karate i Okręgowym Związkiem Dalekowschodnich Sportów Walki.

Klub prowadzi działalność sportową i wychowawczą w celu zapewnienia dzieciom i młodzieży możliwości udziału w sporcie kwalifikowanym. Skupia się na propagowaniu wysokich wartości moralnych oraz kształtowaniu prawidłowego rozwoju fizycznego. Kyokushin jest jedynym z nielicznych stylów karate w Polsce, które na treningu zachowuje japońską etykietę, język i styl.
Instruktorzy Klubu Mas Oyama`s Karate KYOKUSHINKA dbają o rozwój swoich umiejętności, potrzebnych do nauki innych. Dlatego systematycznie uczestniczą w kursach doszkalających, zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju. Podopieczni klubu sprawdzają swoje umiejętności, biorąc udział w zawodach rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej, europejskiej, światowej.

Lubelski Oddział Okręgowy PCK
Numer KRS 0000225587

www.pck.lublin.pl
Celem PCK jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich łagodzenie przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji, a zwłaszcza z powodu narodowości, przynależności do grupy etnicznej, pochodzenia społecznego, rasy, płci, języka lub poglądów politycznych. 
Cel ten realizowany jest między innymi poprzez:
• upowszechnianie międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych,
• niesienie pomocy ofiarom i poszkodowanym w klęskach żywiołowych i katastrofach w kraju i za granicą,
• przygotowanie społeczeństwa na wypadek klęsk i katastrof,
• prowadzenie działań na rzecz rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
• działanie na rzecz ratowania i ochrony ludności, w tym szkolenia z pierwszej pomocy,
• prowadzenie działalności w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, prowadzenie placówek edukacyjno-oświatowych, opiekuńczych i socjalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
• rozwijanie wolontariatu,
• prowadzenie działalności i współpraca z organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą.

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki
Numer KRS 0000012639

www.lfoon.pl
Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki
jest stowarzyszeniem organizacji, działających na rzecz osób
niepełnosprawnych na terenie województwa lubelskiego.
Działalność prowadzi od 1994 r., a od 2004 r. ma status Organizacji Pożytku
Publicznego. Obecnie skupia 45 organizacji pozarządowych.
Jest stowarzyszeniem autonomicznym i niezależnym od organów
administracji państwowej, organów samorządowych i organizacji politycznych.
Misja LFOON-SW to integracja środowisk i organizacji osób niepełnosprawnych oraz promocja
ich działalności.

Stowarzyszenie prowadzi:
• Centrum Informacyjno-Poradnicze Osób Niepełnosprawnych,
• Internetowy Biuletyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych -
www.niepelnosprawni.lublin.pl,
• Biuro Karier i Agencję Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie propaguje i monitoruje także realizację postanowień Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Dodatkowo, wydaje publikacje, zawierające zbiory informacji o placówkach i instytucjach, świadczących pomoc środowisku osób niepełnosprawnych.

Lubelskie Hospicjum im. Małego Księcia
Numer KRS 0000004522

hospicjum.lublin.pl


Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia od 22 lat zapewnia bezpłatną, całodobową opiekę medyczną najciężej chorym dzieciom w ich domach w Lublinie oraz całym województwie lubelskim. Dodatkowo, od 5 lat prowadzi Oddział Stacjonarny w Domu Małego Księcia, obejmujący opieką dzieci, które z różnych powodów nie mogą otrzymać jej w domu. W ramach działalności prowadzone jest także hospicjum perinatalne, które wspiera rodziców, oczekujących na narodziny chorego dziecka. Dyżur Hospicjum trwa 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. W każdej chwili zespół medyczny gotowy jest służyć pomocą podopiecznym. Hospicjum opłaca też zakup leków oraz specjalistycznego sprzętu, który na co dzień funkcjonuje w domach chorych dzieci.

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
Numer KRS 0000318050

www.ptsr-lublin.pl
Stowarzyszenie skupia się na niesieniu pomocy osobom chorym. W ramach swojej działalności, m.in.: 
• organizuje bezpłatne konsultacje neurologiczne,
• prowadzi grupy wsparcia, aby porozmawiać o doświadczeniach, problemach, ale też po prostu, być z innymi ludźmi,
• organizuje wyjazdy, zarówno o charakterze towarzyskim, jak i rehabilitacyjnym,
• zapewnia pomoc psychologiczną - współpracuje z psychologami,
• prowadzi punkt informacyjny, gdzie każdy chory bądź zainteresowany tematyką SM może uzyskać wszelkie informacje na temat choroby.

PTSR w Lublinie zbiera środki z 1% na funkcjonowanie stowarzyszenia, organizowanie warsztatów zajęciowych pomocnych w ćwiczeniach manualnych. Członkowie posiadają subkonta, z których zebrane pieniądze pomagają np. kupić leki, urządzenia pomocne w codziennym życiu lub pójść do lekarza na wizytę.


Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Bliżej Świata"
Numer KRS000015377

www.blizej-swiata.org


Misją Stowarzyszenia jest praca na rzecz leczenia, rehabilitacji i kształcenia dzieci z inwalidztwem wzroku, ale także pomoc rodzicom w zakresie poradnictwa prawno-pedagogicznego. Organizacja zajmuje się również integracją środowiskową oraz propagowaniem informacji o dzieciach i dorosłych z wadami wzroku. Prowadzone działania mają na celu finansowanie grupowych i indywidualnych zajęć podopiecznych w zakresie nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania - w szczególności naukę orientacji w przestrzeni, wykonywania czynności dnia codziennego przez osoby ociemniałe.
 Do zadań stowarzyszenia należy także: zapewnienie poradnictwa psychologicznego, szkolenie komputerowe podopiecznych, hipoterapia, zajęcia logopedyczne, psychologiczne oraz integracji sensorycznej, zajęcia usprawniania widzenia, a także dokształcanie do egzaminów szkolnych z wybranych przedmiotów.

Stowarzyszenie Homo Faber
Numer KRS 0000222437

www.hf.org.pl


Homo Faber - z łaciny człowiek rzemieślnik, człowiek pracujący. Stowarzyszenie Homo Faber to lubelska organizacja pozarządowa, która od 15 lat pracuje lokalnie w obszarze praw człowieka, edukacji obywatelskiej, integracji cudzoziemców i działań na rzecz grup mniejszościowych. Od 2009 roku pomaga nowym mieszkańcom i mieszkankom Lublina – cudzoziemcom i cudzoziemkom, odnaleźć się w lubelskiej rzeczywistości, prowadząc lekcje języka polskiego, warsztaty międzykulturowe, ale też szkolenia dla kadry wykładowczej i pracowników na lubelskich uczelniach. W ramach działalności organizacji, funkcjonuje punkt porad antydyskryminacyjnych, w którym każda osoba potrzebująca pomocy może bezpłatnie otrzymać wsparcie. Homo Faber od 17 lat edukuje o prawach człowieka, organizując festiwale filmowe, debaty i panele dyskusyjne wokół filmu dokumentalnego. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 2004 roku. Posiada status organizacji pożytku publicznego.Stowarzyszenie MISERICORDIA
Numer KRS0000072694

misericordia.org.pl
Warsztat Terapii Zajęciowej "Misericordia" działa od 2007 roku. Prowadzi terapię zajęciową dla 35 osób z niepełnosprawnościami (zwłaszcza psychicznymi). Zajęcia rehabilitacyjne w warsztacie obejmują profilaktykę zdrowotną, rehabilitację zawodową, społeczną oraz ruchową. Podstawową formą wsparcia stosowaną w Warsztacie jest terapia zajęciowa, uczestnicy pracują w 7 pracowniach. Warsztat oferuje osobom niepełnosprawnym (niezdolnym do podjęcia pracy w momencie przyjęcia do Warsztatu) takie formy rehabilitacji społecznej i zawodowej, które umożliwiają im nabycie lub przywracanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, w tym do podjęcia zatrudnienia. Stowarzyszenie pomaga zrozumieć i zaakceptować siebie, poznać swoją chorobę, nawiązywać kontakty z ludźmi. Oznacza to, że codziennie podopieczni ćwiczą takie umiejętności, które pomogą im dobrze radzić sobie w życiu, tzn. dobrze funkcjonować w społeczeństwie oraz w miarę możliwości podjąć satysfakcjonującą pracę. Co roku organizowane są też wycieczki w atrakcyjne miejsca turystyczne w Polsce lub za granicą. Ważnym elementem rehabilitacji w Warsztacie jest tzw. trening ekonomiczny, w ramach którego uczestnicy mogą otrzymać pieniądze, które wydatkują w ustalony sposób. Codziennie otrzymują też skromny obiad.

Stowarzyszenie Młodych Naukowców
Numer KRS 0000304247

www.naukowcy.org.pl

Stowarzyszenie Młodych Naukowców od 10 lat działa na terenie Lublina. Organizuje wolontariat w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie, dbając o to, aby przebywające tam zwierzęta miały zapewnioną specjalistyczną opiekę oraz wyżywienie. Wolontariusze codziennie karmią, dbają o higienę oraz socjalizują bezdomne psy i koty. Dzięki nim wiele z nich znajduje szczęśliwy dom, a te które jeszcze czekają na nowego właściciela mają zapewnione godne warunki. 

Wolontariusze zapewniają też domy tymczasowe dla najbardziej potrzebujących zwierząt. W ramach wizyt podopcyjnych sprawdzają, czy w nowych miejscach nie dzieje się im krzywda. Otaczają także opieką nowych właścicieli zwierząt, służąc im pomocą i wiedzą.
Poza działalnością charytatywną na rzecz bezdomnych zwierząt, stowarzyszenie zajmuje się także działalnością naukową, popularyzuje nauki przyrodnicze i medyczne, wspiera młodych naukowców, łączy wiedzę z praktyką. Jest organizatorem spotkań i konferencji naukowych oraz wydawcą czasopisma naukowego „Nauki Przyrodnicze”. Dodatkowo, prowadzi też kursy, w ramach których lublinianie mogą nabyć uprawnienia zawodowe do pracy z osobami chorymi i starszymi.Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo
Numer KSR 0000024649

www.doswiadczalna.pl

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Lublinie jest organizacją pożytku publicznego, która prowadzi działalność od 17 marca 1998 roku. Obecnie zrzesza 150 osób z Lublina i województwa lubelskiego.

Jej działalność dotyczy osób niepełnosprawnych i ich środowiska, przez prowadzenie:

• kompleksowej i ciągłej rehabilitacji w ramach projektów dofinansowanych ze środków PFRON, MOPR, ROPS, 
• Warsztatu Terapii Zajęciowej, którego celem jest wspomaganie rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych z Lublina i okolic,
• świetlicy Integracyjnej „RAZEM” dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z dzielnicy Felin.

Podopiecznymi stowarzyszenia są dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnością sprzężoną, ze schorzeniami m.in:
• mózgowym porażeniem dziecięcym,
• przepukliną oponowo-rdzeniową,
• dystrofią mięśniową,
• niepełnosprawnością pourazową,
• upośledzeniem umysłowym.

Celem działalności Stowarzyszenia jest wspieranie wszelkich inicjatyw, mających na uwadze pomoc i tworzenie optymalnych warunków rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie. Cel ten realizowany jest m.in. przez:
• organizację rehabilitacji,
• inicjowanie i rozwijanie integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze zdrowymi rówieśnikami,
• organizowanie wypoczynku oraz turnusów rehabilitacyjnych,
• organizowanie imprez i zawodów sportowych.


Stowarzyszenie Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody 
Numer KRS 0000128910

roztoczanskakonna.pl

 

RKSOP tworzą studenci lubelskich uczelni. Jest jedyną i najstarszą strażą konną w Polsce opartą na zasadzie wolontariatu. Jej działania mają na celu ochronę przyrody, kultywowanie tradycji kawaleryjskich, popularyzację sportu jeździeckiego, szerzenie idei wolontariatu oraz promowanie postaw prospołecznych. W roku akademickim patroluje Czerniejewski Obszar Chronionego Krajobrazu (Okolice Zalewu Zemborzyckiego i Lasu Dąbrowa). Można ją również spotkać na wielu wydarzeniach i uroczystościach odbywających się w Lublinie. Oferuje także hipoterapię dla niepełnosprawnych dzieci oraz kurs jazdy konnej z którego dochód w całości przeznaczany jest na utrzymanie koni. Podczas wakacji akademickich, RKSOP organizuje Akcję Letnią. Straż razem z końmi przenosi się w tym czasie do Roztoczańskiego Parku Narodowego, który codziennie patroluje. Bazą Akcji letniej jest gajówka Dębowiec, miejsce pełne uroku z ponad stuletnią historią, gdzie warunki życia pozostały niezmienione - nie ma tam prądu, woda czerpana jest ze studni. Pozwala to oderwać się od cywilizacyjnej pogoni, aby jeszcze bardziej zbliżyć się do natury.


Towarzystwo dla Natury i Człowieka
Numer KRS 0000214186

ekolublin.pl
Towarzystwo dla Natury i Człowieka działa od ponad 20 lat na Lubelszczyźnie. Obecnie realizowane projekty to:

• Lublin Rowerem – Porozumienie Rowerowe
Działania lobbujące na rzecz infrastruktury rowerowej. Organizacja wydaje też rowerowe mapy Lublina, prowadzi społeczną wypożyczalnię rowerów towarowych, a także uczy jeździć małych i dużych.
• Lubelskie bez Smogu
Organizacja upomina się o skuteczne rozwiązania chroniące powietrze, prowadzi antysmogową edukację.
• Przyroda ważniejsza niż zysk
Obrona przed zniszczeniem miejsc cennych przyrodniczo, takich jak lubelskie Górki Czechowskie czy Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie zagrożone inwestycjami górniczymi.
• Muzyka tradycyjna
Tworzenie miejsca dla dawnej wiejskiej muzyki we współczesnej kulturze. Organizacja festiwali, warsztatów, potańcówek w roztoczańskich remizach oraz spotkań z mistrzami tradycji.
• Cmentarze Pogranicza
Ochrona zabytków i kultywowanie pamięci o dawnych mieszkańcach wschodniego pogranicza. Prace porządkowe i remonty historycznych nagrobków na wiejskich nekropoliach.


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Numer KRS 0000269216

www.tpd.lublin.pl
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim Stowarzyszeniem mającym 100-letnią historię. Lubelski Oddział  Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Jest organizacją zrzeszającą osoby fizyczne i prawne działającą na rzecz i dla dobra dzieci. Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie i bezpieczeństwo oraz udzielanie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, wychowaniu, kształceniu, leczeniu i terapii. Inicjuje także społeczne ruchy rodziców i osób wspierających rodzinę.                                            
Lubelski Oddział:
• prowadzi placówkę opiekuńczą - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze,
• organizuje turnusy rehabilitacyjne,
• prowadzi Centrum Rodziny i Praw Dziecka – poradnictwo psychologa, pedagoga TPD-owskiego, Rzecznika Praw Dziecka,
• organizuje kolonie zdrowotne, wypoczynek w miejscu zamieszkania,
• inicjuje zrzeszanie się rodziców w koła pomocy dzieciom np.: z cukrzycą,
• organizuje w szkołach koła przyjaciół dzieci.