Działajmy razem!

Lokalne organizacje umacniają poczucie solidarności i wspólnoty, dbają o dostęp do informacji publicznej, łączą ludzi wokół lokalnych spraw i celów związanych m.in. z poprawą infrastruktury drogowej, rowerowej oraz ochrony zieleni w mieście. To właśnie one walczą o prawa i równość innych, a dzięki swoim działaniom integrują naszą społeczność. Zobacz, co konkretnie realizują. Twoje zaangażowanie ma znaczenie – przekaż 1% podatku i wspieraj lokalną społeczność. 


Kliknij w logo, aby przejść do prezentacji konkretnej organizacji

Fundacja Wolności logo

Camino logo

LFOON logo

Zdobywcy Marzeń logo

Polski Związek Niewidomych logo

Homo Faber logo

Towarzystwo dla Natury i Człowieka logo

Związek Inwalidów logo

       
Zobacz filmy

KRS: 0000428743

Strona www
Facebook
Instagram

Fundacja Wolności to lokalna organizacja strażnicza, działająca od 2012 roku na rzecz kontroli obywatelskiej władzy samorządowej i dążenia do zmian w ich funkcjonowaniu w interesie obywateli. 

Fundacja prowadzi projekty polegające na zwiększaniu aktywności obywatelskiej seniorów poprzez wsparcie rzecznictwa ich interesów i sieci pomocowo-informacyjnej takie, jak projekt Sprawdzamy jak jest. Więcej tutaj.

Na bieżąco realizuje również projekt Mieszkańcy mają głos, który zakłada zaangażowanie społeczników, aktywistów, członków rad dzielnic oraz młodzieży i studentów do rozmów o mieście, jego rozwoju i wypracowaniu rozwiązań, które zaowocują angażowaniem mieszkańców w sprawy publiczne. Więcej tutaj.  

Fundacja Wolności foto 1
Fundacja Wolności foto 2
Fundacja Wolności foto 3

KRS: 0000665610

Strona www
Facebook

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Camino” aktywnie przeciwdziała wykluczeniu osób niepełnosprawnych. Realizuje inicjatywy mające na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 

Wsród wielu swoich działań, Stowarzyszenie ma na koncie cykliczny projekt Sport na start, czyli cykl zajęć edukacyjnych z wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, które kształtują ich sprawności fizyczną oraz wspomagają integrację pomiędzy rówieśnikami. Stowarzyszenie organizowało również cykl zajęć tanecznych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, po których wzięły one udział w dużym pokazie zorganizowanym w ramach Mikołajek Hip-Hopowych. Więcej informacji tutaj.
Camino foto 1
Camino foto 2
Camino foto 3
KRS: 0000012639


Strona www

Facebook

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki reprezentuje interesy osób niepełnosprawnych. Prowadzi także działalność informacyjną i doradczą.  LFOON zrzesza 45 org. pozarządowych.

LFOON zapewnia osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzicom/opiekunom bezpłatne Wsparcie Terapeutyczne. Na co dzień prowadzi portal niepelnosprawni.lublin.pl - przewodnik dla osób niepełnosprawnych i ich najbliższego otoczenia z obszerną bazą wiedzy, porad, kontaktów i informacji, będący wsparciem w życiu codziennym i zawodowym. Poza przewodnikiem w wersji internetowej, każda osoba może skorzystać z pomocy Centrum Informacyjno-Poradniczego Osób Niepełnosprawnych znajdującego się w budynku Lubelskiego Centrum Aktywności Zawodowej. Szczegóły tutaj.
LFOON foto 1
KRS: 0000496940


Strona www

Facebook

Lubelskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Zdobywcy Marzeń” m.in. propaguje inicjatywy i postawy sprzyjające aktywnemu uczestniczeniu w życiu społecznym dzieci i młodzieży. Pomaga także kompleksowo osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom. 

Stowarzyszenie działa na wielu polach wsparcia dzieci niepełnosprawnych. Od wspierania rozwoju edukacyjnego i kreatywnego - Czytam, słucham, gram, rozumiem - przez działania wspierające rehabilitację niewidomych dzieci - Pomóc jak najwcześniej - aż po udział w elitarnym konkursie Meet and Code ze swoim Projektem Gry w scratch.
KRS: 0000007330

Strona www
Facebook

Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski od ponad 60 lat wspiera osoby niewidome i słabowidzące z  województwa lubelskiego, zapobiegając ich wykluczeniu społecznemu. Organizacja prowadzi rehabilitację podstawową, społeczną i leczniczą.

KRS: 0000222437

Strona www
Facebook

Stowarzyszenie Homo Faber działa w obszarze praw człowieka na rzecz otwartego, bezpiecznego i równego dla wszystkich Lublina. Pracuje w 3 obszarach: INTEGRACJI migrantów; ANTYDYSKRYMINACJI; FILMU - organizując festiwale filmowe zaangażowane społecznie. To jedna z kilku największych polskich organizacji pozarządowych wyspecjalizowanych w kwestiach praw człowieka, antydyskryminacyjnych i integracyjnych.

W ramach swojej działalności prowadzi Punkt wsparcia antydyskryminacyjnego, który pomaga ludziom w rozwiązywaniu ich problemów w sferze praw człowieka, dyskryminacji, przemocy motywowanej uprzedzeniami. Wsparcie otrzymują grupy wykluczone. Udzielane są także porady prawne w sprawach rodzinnych, związanych ze stosunkiem pracy, dostępem do edukacji czy leczenia. Kolejną aktywnością jest projekt „Masz Głos”, w ramach organizacja edukuje, jak dokonywać zmian w najbliższym otoczeniu zgodnie z potrzebami mieszkanek i mieszkańców oraz we współpracy z władzami samorządowymi. Homo Faber organizuje także Festiwal WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie. Festiwalowi towarzyszą wydarzenia dodatkowe, które uzupełniają tematykę praw człowieka i umożliwiają dyskusje na aktualne tematy. Jest to świetna okazja do zorientowania się, jakie inicjatywy społeczne i obywatelskie istnieją w Lublinie, a być może, włączyć się do aktywnego, lokalnego działania.
Homo Faber foto 1
Homo Faber foto 2
Homo Faber foto 3

KRS: 0000214186

Strona www
Facebook

TdNiCz to regionalna, aktywna organizacja ekologiczna na Lubelszczyźnie, która działa od 25 lat. Zajmuje się przede wszystkim czynną ochroną przyrody, zachowaniem dziedzictwa kulturalnego, promocją zrównoważonego transportu, edukacją ekologiczną, działaniami na rzecz czystego powietrza, bez smogu i etyczną konsumpcją.

Towarzystwo prowadzi m.in. akcję Ocalmy drzewa w Lublinie, która ma na celu angażowanie mieszkańców Lublina do ochrony i ratowania zieleni miejskiej, lasów (Dąbrowa, Stary Gaj) oraz terenów cennych przyrodniczo (Górki Czechowskie). W ramach projektu prowadzona jest wielowątkowa kampania społeczna. Sukcesem kampanii jest uratowanie zieleni wzdłuż ulicy Lipowej i wzdłuż Alei Racławickich przed wycinką pod inwestycję. Szczegóły dostępne tutaj. Dodatkowo, organizacja prowadzi inicjatywę Lubelskie bez smogu. Jest to kampania na rzecz poprawy stanu jakości powietrza w Lublinie i regionie, w ramach której odbywają się działania door-to-door, warsztaty tematyczne z ekspertami, działania medialne, akcje uliczne oraz szeroka współpraca z podmiotami w regionie. Więcej tutaj.

Towarzystwo dla Natury i Człowieka foto 1

KRS: 0000014813

Strona www
Facebook

LZINR powstał w marcu 1989 roku z inicjatywy osób  z niepełnosprawnością ruchową. Związek zrzesza osoby z dysfunkcjami narządu ruchu oraz osoby pełnosprawne chcące działać na ich rzecz. Organizacja dąży do zapewnienia niepełnosprawnym możliwości korzystania ze wszystkich instytucji i usług dostępnych w społeczeństwie, do pełnego wykorzystania praw obywatelskich. 

Związek prowadzi Punkt Informacji dla osób niepełnosprawnych oraz wydaje systematycznie aktualizowany poradnik „ABC osoby z niepełnosprawnościami” w wersji internetowej oraz (co jakiś czas) drukowanej. Organizacja promuje turystkę osób niepełnosprawnych w trakcie co miesięcznych spotkań integracyjnych, a także organizując wyjazdy turystyczne i tematyczne spacery po Lublinie. Członkowie uczestniczą też we wspólnych wyjściach kulturalnych, a od 4 lat mogą wziąć udział w zajęciach z hipoterapii

Biblioteka filmów