Kontakt

Ingka Centres Polska sp. z o.o.
Janki, Pl. Szwedzki 3
05-090 Raszyn

KRS 0000725159 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydz. Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 210.485.440 PLN (w całości wpłacony)

NIP 527-020-36-03